תנאי שימוש

אנו מודים לך על השימוש באפליקציות Visitt™ למובייל ולדפדפן (להלן "אפליקציות Visitt"). האפליקציות שייכות ל-או. אנ. איץ' פיתוח ויזמות בע"מ, הרשומה בישראל תחת מספר חברה 515545689 (להלן ה"חברה"), ומופעלות על ידה. 'אנחנו', 'אותנו', 'שלנו' ומילים דומות משמע החברה, ו'אתה', 'שלך' ומילים דומות משמע המשתמש של אחת האפליקציות או שתיהן.

היקף הרישיון

רישיון זה הוא רישיון שאינו בר העברה, הניתן לך על ידי החברה לצורך שימוש באפליקציות Visitt בכל מכשיר בעל מערכת הפעלה Android או iOS שנמצא בבעלותך, או בכל מחשב שולחני, לפטופ או טבלט. רישיון זה אינו מתיר לך להשתמש באפליקציות Visitt במכשיר שאינו בבעלותך או בשליטתך, אלא אם כן בעליו של המכשיר הרשה לך להשתמש בו. כמו כן, על פי תנאי רישיון זה, אינך רשאי להפיץ את אפליקציות Visitt או להעמיד אותן לרשות אחרים באמצעות רשת שבה יוכלו מכשירים רבים להשתמש באפליקציות Visitt בו-זמנית. אינך רשאי להשכיר, להשאיל, למכור או להפיץ את אפליקציות Visitt, או להקנות רישיון-משנה בגינן. אינך רשאי להעתיק, לבטל הידור, לבצע הנדסה חוזרת, לפרק לחלקים, לנסות לגזור את קוד המקור, לשנות, או ליצור עבודות נגזרות מאפליקציות Visitt, או מכל עדכון שלהן, או מחלק כלשהו מהן (למעט ורק במידה שבה אחת או יותר מן ההגבלות האמורות לעיל אסורה על פי הדין החל). כל ניסיון לעשות כן יהווה הפרה של זכויות החברה. אם תפר הגבלה זו, אתה עלול להיחשף להעמדה לדין ולתביעות נזיקין. תנאי רישיון זה יחולו על כל שדרוג המסופק על ידי החברה אשר מחליף ו/או משלים את אפליקציות Visitt המקוריות, אלא אם כן עדכון כאמור מלווה ברישיון נפרד, ובמקרה זה תנאי אותו רישיון יגברו.

הסכמה להשתמש בנתונים

אפליקציות Visitt מספקות פלטפורמה דיגיטלית לייעול הביצוע והניהול של שירותים ארגוניים. כאשר תשתמש באפליקציות:

  • תאפשר ל-Visitt™ לשמור את כל הנתונים בנוגע לזרימת העבודה, בהתאם למדיניות הפרטיות;
  • תיצור ותנהל קריאות שירות וביקורי תחזוקה באתרים שלך;
  • תקבל נתונים סטטיסטיים אודות אתרים, משתמשים, בעיות, וביקורים;
  • תעלה ותקבל תמונות בנוגע לבעיות ספציפיות בנכסיך השונים;
  • תקבל הודעות אוטומטיות ב-SMS או בדוא"ל על אירועים רלוונטיים בזרימת העבודה;
  • תספק נתוני מיקום ממכשירים עם GPS ו/או Bluetooth בנוגע לקרבה לנקודות מיקום מסוימות (אופציונלי).
  • (להלן ה"שירותים").

אתה מסכים בזאת למתן השירותים באמצעות המכשיר הסלולרי ו/או המחשב השולחני/הלפטופ/הטבלט שלך. בנוסף, אתה מסכים כי עם הרשמתך לשימוש באפליקציות Visitt, תתבקש למסור את מספר הטלפון הסלולרי שלך, את שמך, ומידע אחר (אלא אם כן פרטים אלו נמסרו במועד קודם על ידי מעסיקך המשתמש בשירותים). מידע כאמור יישמר בשרתים של החברה (או של קבלניה) לצורך אספקת השירותים, וכן למטרות סטטיסטיות ופנימיות. החברה לא תשתמש במידע שנמסר על ידך או שנאסף ממך אלא בהתאם למדיניות הפרטיות, שאותה תוכל למצוא כאן.

היעדר אחריות

החברה וצדדים אחרים המעורבים ביצירה, בהפקה, במסירה, באחסון ובהפעלה של אפליקציות Visitt והשירותים, מספקים את אפליקציות Visitt ואת השירותים 'כמות שהם', ולא יישאו באחריות כלשהי, מפורשת אל מכללא, כולל בין היתר אחריות לדיוק, אמינות, קניין, אי-הפרה, התאמה למטרה מסוימת או כל אחריות, תנאי, ערובה או מצג אחרים, בין אם בעל-פה, בכתב או בפורמט אלקטרוני, כולל בין היתר אחריות לדיוק או לשלמות של מידע כלשהו הנכלל בהם או המסופק על ידי אפליקציות Visitt והשירותים. החברה לא תישא באחריות כלשהי לדיוק, לתוכן או לחוקיות של פרטים הנכללים במידע המועבר או הנרשם באמצעות אפליקציות Visitt, כולל בין היתר חומר או מידע שיש בהם משום השמצה, שהנם פוגעניים, מפרים זכויות, אינם חוקיים, כפופים לזכויות יוצרים או מגונים, או לחומר או מידע אחרים האסורים בחוק או שהם סרי טעם או בלתי מוסריים. החברה לא תישא באחריות בגין הפרת פרטיות של משתמש או צד ג' כלשהם אשר תתרחש בזמן שימושם באפליקציות Visitt, ולא תישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו בשל השימוש באפליקציות Visitt או כתוצאה מהסתמכות עליהן. כל המידע והתוכן המועברים בין משתמשי אפליקציות Visitt נתון לשליטה הבלעדית ולאחריות הבלעדית שלך ושל משתמשים אחרים, והחברה לא תישא באחריות ביחס למידע ותוכן כאמור בשום אופן. החברה וצדדים אחרים המעורבים ביצירה, בייצור, באחסון או במסירה של אפליקציות Visitt אינם מתחייבים בצורה כלשהי, במפורש או מכללא, לכך שהשירותים, כולם או מקצתם, יהיה נטולי הפרעות, נקיים משגיאות ו/או מווירוסים, יסופקו בעיתוי הנדרש, ויהיו מאובטחים ו/או מדויקים. החברה שומרת את הזכות להפסיק או לשנות את השירותים המסופקים באפליקציות Visitt ללא הודעה מראש. החברה לא תישא באחיות כלשהי אם מסיבה כלשהי אפליקציות Visitt לא תהיינה זמינות במועד כלשהו או לתקופה כלשהי. החברה עשויה מעת לעת להגביל את הגישה לחלקים מסוימים באפליקציות Visitt, או לאפליקציות Visitt בכללותן, אם יידרש הדבר לצורכי תחזוקה או מסיבות אחרות.

הגבלת אחריות

בכפוף למגבלות הדין, החברה, נושאי המשרה שלה ובעלי מניותיה לא יישאו באחריות בגין נזקי גוף או בגין נזקים  מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים כלשהם מ, כולל בין היתר נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים, הפרעה לעסקים או כל נזק או הפסד מסחרי אחר הנובע משימושך באפליקציות Visitt או בשירותים או מאי יכולתך להשתמש בהם או הקשורים לכך, תהא אשר תהא הדרך שבה נגרמו, ובין אם עילת הנזק היא חוזית, נזיקית, או אחרת, וזאת ואף אם הובאה לידיעת החברה האפשרות של נזקים כאמור. בתחומי שיפוט מסוימים, הגבלת אחריות בגין נזקי גוף או נזקים עקיפים או תוצאתיים הנה אסורה, ועל כן ייתכן כי הגבלה זו אינה חלה עליך. אחריותה הכוללת של החברה כלפיך בגין כל הנזקים (למעט אחריות סטטוטורית בגין נזקי גוף) לא תעלה בשום מקרה על הסכום ששולם על ידך לחברה בשנים-עשר (12) החודשים הקודמים. ההגבלות האמורות לעיל תחולנה אפילו אם הסעד הנ"ל אינו מספק מהותית את מטרתו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציות Visitt, כולל בין היתר זכויות יוצרים, סימני מסחר, תוכן, ועיצוב או מדגם של אפליקציות Visitt, שייכות לחברה. כל שימוש באפליקציות Visitt,  שאינו לשימושך האישי במכשיר שאליו הורדו אפליקציות Visitt, הוא אסור, אלא בכפוף להסכמתה של החברה בכתב, וזאת לרבות העתקה, פרסום, פרסום-חוזר, הפצה, הורדה או שמירה, בין אם באופן מלא או חלקי.

סיום

אם תפר את הוראות תנאי השימוש, תישמר לנו הזכות להשעות או לסיים לצמיתות את הגישה שלך לאפליקציות Visitt.

תוכן

אנו רשאים לשנות, בכל עת ובלא הודעה מוקדמת, את כל או חלק מן המאפיינים, התוכן, המפרטים, המוצרים, והמחירים של מוצרים ושירותים המתוארים באפליקציות Visitt.

שיפוי

אתה מסכים להגן על החברה וכל אדם או גוף קשור לחברה ולשפות אותם מפני וכנגד כל חבות, העלות וההוצאה, לרבות שכר טרחה סביר של עורכי-דין, בקשר ל-(1) שימוש באפליקציות Visitt או העלאה או העברה של תוכן או מידע לאפליקציות Visitt על ידך; (2) הפרת תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה על ידך; (3) הפרת זכות צד ג' על ידך, כולל בין היתר זכות לפרטיות, זכויות פרסום או זכויות קניין רוחני;  (4) הפרת כל דין, כלל או רגולציה של מדינה כלשהי.

סמכות השיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם אך ורק על פיהם, וכל סכסוך בקשר לתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב, ישראל. אם תבחר לגשת לאפליקציות Visitt ממקום שנמצא מחוץ לישראל, באחריותך לציית לדינים המקומיים כפי תחולתם.

הסכם שלם

תנאים אלה הנם ההסכם השלם בינך לבין החברה והם מבטלים כל הבנות או הסכמים קודמים (בכתב או בעל-פה).

זכויות יוצרים © 2018 או. אנ. איץ פיתוח ויזמות בע"מ. כל הזכויות שמורות.

גרסה 10-18


Schedule a Product Tour
Learn how Visitt can make your team more productive and happier, and your operations more efficient.
Book a free demo